РЕШЕНИЕ №98/29.03.2018г.

Относно: Утвърждаване на 2бр. петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия – кафе-машини, находящи се в кв.142 и кв.156 по плана на гр.Велинград и сключване на договор.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4, т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. съгласно чл.56 от ЗУТ, чл.30 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Одобрява петна за поставяне на преместваеми обекти – кафе – машини, както следва:

1.1    Петно от 1 кв. м.  УПИ IV, имот № 7104, кв. 142, по плана на гр. Велинград ( срещу БИЛА).

1.2     Петно от  1 кв. м. в имот с пълен номер 501.2850, кв. 156 ( на булеварда пред плажа)

  1.  Упълномощава Кмета на община Велинград да сключи договор за ползване на  горе цитираните петна за срок от една година при месечен наем от 40 лв. без ДДС / четиридесет лева/.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.03.2018г., Протокол №3, точка №25 от дневния ред, по вх.№199/19.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!