РЕШЕНИЕ №112/29.03.2018г.

Относно: Съобщаване на изработен проект – ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване в кв.1011 и кв.101 по плана на гр.Велинград.

            На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл. 134, ал.(1), т. 1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /улица с о.т. 389а-389б-389в/, относно проект за подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на част от улица с о.т. 389д-389б-389в-389а, УПИ II-8807-„За бизнес център, хотел, ресторант, басейн, търговия и услуги”, УПИ XIV-8808-„За бизнес център, хотел, ресторант, търговия и услуги”, УПИ XV-7674-„За обществено обслужване” в кв.1011 и УПИ XVII-7673-„ За обществено обслужване” в кв.101 по плана на град Велинград.

            С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда, част от улица с о.т. 389д-389б-389в-389а да се заличи и да се присъедини към новообразувания УПИ II-8807-„За бизнес център, хотел, ресторант, басейн, търговия и услуги”. УПИ II-8807-„За бизнес център, хотел, ресторант, басейн, търговия и услуги”, УПИ XIV-8808-„За бизнес център, хотел, ресторант, търговия и услуги”, УПИ XV-7674-„За обществено обслужване” в кв.1011 и УПИ XVII-7673-„ За обществено обслужване” в кв.101 и част от улица с о.т. 389д-389б-389в-389а се обединят в един нов УПИ УПИ II-„За бизнес център, хотел, ресторант, басейн, търговия и услуги” с площ 15 158кв.м.

            С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до четири етажа, свободно застрояване, при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване – до 70%, Кинт. – до 1,50; минимално озеленяване – 30%, съгласно приложената идейна скица.

              2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.03.2018г., Протокол №3, точка №39 от дневния ред, по вх.№189/16.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!