РЕШЕНИЕ №120/29.03.2018г.

Относно: Изменение и допълнение на Решение №19/25.01.18г. на ОбС – Велинград, относно „Медицински център Велинград 2017” ЕООД.

            На основание  чл.21, ал. 1, т.10 и т. 23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

      Изменя и допълва Решение № 19/25.01.2018г. на Общински съвет – Велинград, както следва:

  1. В частта Относно” изразът „Медицински център Велинград” ЕООД следва да се чете: „Медицински център Велинград 2017” ЕООД;

 

  1. В т. 1, т. 4 и т. 5 изразът „Медицински център Велинград” ЕООД следва се чете: „Медицински център Велинград 2017” ЕООД.

ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснение на изпълнението на акта, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Възлага изпълнението на решението на временно изпълняващият длъжността Управител на „Медицински център Велинград 2017” ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.03.2018г., Протокол №3, точка №48 от дневния ред, по вх.№226/22.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!