Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 455 от 13.04.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – ЧИПЗ на  УПИ I – 375    в кв. 333   по плана на гр.Велинград . В същия се предвижда  ново застроително петно за  сграда до три етажа,  като се спазят всички нормативни отстояния от  другите урегулирани поземлени имоти съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение. Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 60 %, К инт. – 1,2, височина на стрехата – до  10м.
Коментарите са изключени!