Обявление

         На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 614/14.05.2018г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № V-2763, кв.167 по плана на гр.Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната и дворищната регулация не се променят. Променя се отреждането на УПИ № V-2763-„За хотел” с ново – „За многофамилна жилищна сграда-апартаментен тип”.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

                                                                                                                                                15.05.2018г.

Коментарите са изключени!