Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 616/14.05.2018г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № XII-4519-„ За ИЖЗ, търговия и услуги”, кв.653 по плана на гр.Велинград.

   С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ XII-4519, кв.653 по следния начин: четириетажно застроително петно – свързано застрояване с УПИ XIII-4518 и УПИ VII-4519-„ИЖС,търговия и услуги“, на улична регулационна линия, покриване на съществуващите калкани и изравняване на кота стреха съгласно чл.21, ал.2 от ЗУТ, както е показано в графичната част и спазване на норматично отстояние от 5м. oт западната граница на имота. Устройствената зона е „Жилищна със средна плътност и височина на застрояването“. Параметрите на застрояване са: етажност – до 4 етажа, плътност на застрояване – 70%, Кинт = 1,5 и минимум 30% зелени площи.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

                                                                                                                                                15.05.2018г.

Коментарите са изключени!