Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 617 от 14.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на влязъл в сила план за регулация и  застрояване за УПИ VI- 8630 /общински/ в кв.257  по плана на гр.Велинград, както следва :

               – изменение на  уличната регулация  , като се намалява ширината й и минава по имотните граници на имот с пл.№ 8630.

               – по този начин  се изменя  и дворищната регулация , като северната  граница на  УПИ  VI- 8630 в кв.257 се поставя в съответствие с имотната  граница на имот пл.№ 8630.Изменението е отразено с кафяв цвят в скицата- идейно предложение.

               В частта план за застрояване се предвижда ново застроително петно –свободно застрояване ,като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улица съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение.                  Параметри на застрояване- плътност – 60% , Кинт – 1,2,етажност- до три етажа /10м/.

Коментарите са изключени!