АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :

VІІ.Продажба на общинска земя

I.По чл.35,ал.1/публични търгове и конкурси/ с имоти:

1. Имот пл.№149068 с площ от 2.462 дка; НТП:изоставена нива; категория на земята при неполивни условия:девета; местност „Голямо блато” по КВС за землището на гр. Велинград.

Коментарите са изключени!