АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :

VІІ.Продажби на общинска земя

I.По чл.35,ал.1/публични търгове и конкурси/ с имоти:

1. Поземлен имот пл.№1321 с площ от 440 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХІ-1321 в кв.6 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№ 1024/ 22.05.2018 год.;

2. Поземлен имот пл.№1322 с площ от 400 кв.м., за който имот е образуван УПИ№Х-1322 в кв.6 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1025/ 22.05.2018 год.;

3. Поземлен имот пл.№1323 с площ от 400 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ІХ-1323 в кв.6 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1026/22.05.

2018 год.;

ІІІ.По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Имот пл.№504.814 целият с площ от 154 кв.м., за който имот ведно с имот пл.№504.8055 е образуван УПИ№І-814, 8055 с площ от 355 кв.м., находящ се в кв. 2842 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, АЧОС№1023/22.05.2018 год.;

2. 204.15/514 ид.ч от имот пл.№504.8592, представляващи 39.72 от съсобствен УПИ№ХХХVІІ-7987 ”За ЖС, търговия и услуги” в кв. 402 по плана на гр.Велинград, целият с площ от 514 кв.м., АЧОС№1031/06.06.2018 г.;

 3. 47/514 ид.ч, представляващи 9.144%  от съсобствен УПИ№ХХХVІІІ-7988 „За ЖС, търговия и услуги” в кв. 402 по плана на гр.Велинград целият с площ от 514 кв.м, за които от имот 8592-/19+4.69//514 ид.части, представляващи 4.6089% и от имот 1950-/28-4.69//514 ид.ч., представляващи 4.535 %, АЧОС№1032/06.06.2018 г.;

4. Имот пл.№502.214, целият с площ от 288 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ІІ-127,209,210,214 с площ 1605 кв.м., находящ се в кв.10 по плана на с.Всемирци, общ.Велинград, АЧОС№1029/ 28.05.2018г.;

5. Имот пл.№502.234, целият с площ от 66 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХVІ-143, 234 с площ 1112 кв.м., находящ се в кв.10 по плана на с.Всемирци, общ.Велинград, АЧОС№1030/28.05.2018г.;

Коментарите са изключени!