Списък на ЛИЦА във връзка с чл.32 от ДОПК

Публикувано на, 14.06.2018г.

валидно до 28.06.2018г.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Велинград, бул. “Хан Аспарух” №35, ет.1, ст.11 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ АУЗ, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

Списък на лица имащи задължения за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства, Пътен данък, Такса за битови отпадъци, Патентен данък и Глоби към Община Велинград, във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК

 
 

№ по ред

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Адрес

Вид и № на документа
 

1

94-00/4262 / 14.06.2018г.

Калин Живков Караманов

НП № 44 / 11.04.2018 год.
 

2

94-00/4263 / 14.06.2018г.

Исус Маринов Гайтанов

НП  № 45 / 11.04.2018 год.
 

3

94-00/4265 / 14.06.2018г.

Страхил Атанасов Георгиев

НП  №46 / 11.04.2018 год.
 

4

94-00/4266 / 14.06.2018г.

Богдан Ангелов Мишев

НП  №48 / 11.04.2018 год.
   

5

94-00/4267 / 14.06.2018г.

Владимир Георгиев Гайтанов

НП  №49 / 11.04.2018 год.
 

6

94-00/4269 / 14.06.2018г.

Димитър Стефанов Цимпарев

НП  №51 / 24.04.2018 год
 

7

     94-00/4270 / 14.06.2018г.

Мехмед Алишов Манчов

НП  №53 / 24.04.2018 год
 

8

      94-00/4271 / 14.06.2018г.

Асен Василев Николов

НП   №52 / 24.04.2018 год.
      ЗАБЕЛЕЖКА : ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 14.06.2018 г. ДО 28.06.2018г .  

Коментарите са изключени!