Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 830  от 13.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за част от кв.339 по плана на гр.Велинград ,както следва :

             С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като се заличава улична алея и УПИ XXIII-За озеленяване, попадащи в ПИ 71 и се уширява югоизточната част на улицата при о.т.1759, като границата минава по имотната граница на ПИ 71.

            Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ XVIII-73, улична алея и УПИ XXIII-За озеленяване, попадащи в ПИ 71, както и УПИ XVII-71 се образува един нов УПИ с площ и отреждане съответно:

УПИ XVIII-73,71 -„За ЖС, търговия и услуги” с площ 1132 кв.м.

             В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ XVIII-73,71 -„За ЖС, търговия и услуги” до три етажа, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните урегулирани имоти и през улиците. Предвидено е и едноетажно застроително петно на улична регулация от северната част към улица с о.т.1720-1720а.

             Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 60 %, К инт. – 1,2, височина на стрехата – до  10м, Коз. – 40 %.

Коментарите са изключени!