Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 826  от 13.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация  и застрояване за УПИ  XI-884 в кв.261 по плана на гр. Велинград, поради необходимостта от разделяне на същият.

          С плана за частично изменение на регулацията се предвижда УПИ XI -884 да бъде разделен на два нови УПИ .

          След изменението на регулацията урегулираните поземлени имоти са със следните площи:

          – УПИ  XI- 884 с площ 220 кв. м;

          - УПИ  XX- 884- За жил. строителство, търговия и услуги с площ 300 кв. м.

           С ПЗ за новообразуваните УПИ  XI- 884 и  УПИ  XX-За жил. строителство,търговия и услуги се запазват съществуващите сгради в устройствена зони “Жм”, предвиждат се нови застроителни петна съгласно графичната част при спазване теническите показатели и нормативните отстояния.

Коментарите са изключени!