Обявление

На основание чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 832/13.06.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:

 Изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване.

            Обектът попада в масив 8,  имот № 008111 местност „Анезица / Връкьовица” по КВС на гр.Велинград и се израбова по искане на възложителя.

            С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат две нови застроителни петна в УПИ І- Дървопреработка по следния начин:  двуетажно застроително петно в югоизточната част на имота – свързано застрояване към съществуващата двуетажна сграда в имота и едноетажно застроително петно в югозападната част на имота – свързано застрояване с ПИ №008030, както е показано в графичната част и съгласно нотариално заверена декларация от собственика на съседния имот с №1477/24.04.2002г.Спазват се нормативните отстояния от ПИ №008139, и от ул.Индустриална. От към река Чепинска е предвидено3 м. отстояние до новите постройки. Предвижда се и запазване на съществуващата двуетажна сграда в мота.

            Устройствената зона е „Предимно производствена”.

            УПИ І – „Дървопреработка” е с площ -980 кв.м

Максимални параметри на застрояване: етажност- до 2/10/ етажа.,Плътност на застрояване – до 80%, Кинт- до 2,0,озеленена площ- 20%.

Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

 

ИК

14.06.2018 г.

Коментарите са изключени!