Обявление

На основание чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 824/13.06.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:

Изработване на ПУП – ПРЗ частично изменение регулацията, отреждането и застрояването на УПИ №VІІ-9 /ПИ 008073/ и образуване на нови  УПИ VІІ-73 „За производство” и №LXXІІІ – 73 – „За търговия и услуги”,местност „Стопански двор”, землището на село Кръстава.

Обхватът на ПУП е в граници на ПИ №008073, представляващ територия с НТП за друг вид производствен, складов обект –застроен терен,местност „Стопански двор”, землище на село Кръстава.

Съгласно приложената идейна скица,целта на проекта е:

-изменение на  регулацията и отреждането на УПИ №VІІ-9 /ПИ 008073/ и образуване на нови УПИ №VІІ-73- „За производство” и № LXXІІІ – 73 – „За търговия и услуги” местност „Стопански двор”, землище на село Кръстава.

-запазване на съществуващата промишлена сграда в нов УПИ №VІІ-73- „За производство” и ново строителство в съответствие с отреждането на нов УПИ № LXXІІІ-73 – „За търговия и услуги”, местност „Стопански двор”, землище на село Кръстава – свързано застрояване на общата /проектна/регулационна граница между два нови УПИ, при устройтвена зона – производствена с разновидност предимно производствена, означена като /Пп/.

Площ на нов УПИ №VІІ-73- „За производство”-1053 кв.м.

Площ на нов УПИ  № LXXІІІ – 73 – „За търговия и услуги”- 322 кв.м

Площ на ПИ №008073 – 1375 кв.м..

Максимални параметри на застрояване: етажност- до 2 етажа, Височина на стрехата – до10 м., Плътност на застрояване – до 80%, Кинт- до 2,0,озеленена площ- 20%.

Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

 

ИК

14.06.2018 г.

Коментарите са изключени!