Обявление

На основание чл. 128 , ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 833/13.06.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава: Изработване на на ПУП за частично изменение на плана за регулация  и застрояване за УПИ  ІІІ- 88 с площ 2439 кв.м. В него е описан териториалния обхват на подробния устройствен план. По молба на възложителя се предприема процедура за цастично изменение на плана за регулация и застрояване, като за сметка на УПИ ІІІ /ПИ 006088/се образува нов УПИ ІІІ- 88-„За производство и услуги”. Новообразуваният парцел е с площ и отреждане съответно: УПИ ІІІ-88-„За производство и услуги” с площ 2439 кв.м. В плана за застрояване е предвидено застроително петно до два етажа в новообразувания УПИ – свързано застрояване, като ще се спазят всички нормативни отстояния от пътя, останалите имоти и сгради. Устройствената зона е „предимно производствена”, със следните параметри: Плътност на застрояване – 80 %.,Кинт=2.0,Мин.озеленена площ -20., Етажност – до два етажа /10м./. Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.     ИК 14.06.2018 г.
Коментарите са изключени!