ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №198/31.05.2018 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:

        Изработване на ПУП- за промяна предназначение на земеделски земи – разширение с настоящия проект се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначение на ПИ 136007 от „ливада” в режим на застрояване – разширение на одобрено инвестиционно намерение съгласно чл.67 а. от ППЗОЗ.Предвижда се ПИ 136007 да се присъедини към УПИ І 78 – собственост на същият възложител и да се образува един нов УПИ с площ и отреждане:

УПИ І 7,78 – „Бутилиране на минерална вода”-10340 кв.м.

Достъпът до него ще се осъществява посредством път ІІІ  клас №136037. Устройствената зона, в която попада е „предимно производствена”.

Освен това се предвижда нова ивица с ширина3 м. по южната граница на имота за осигоряване на достъм /право на преминаване/ за УПИ ХІІІ-13 / ПИ- 136013/,като ивицата  в северната част се премахва.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно за УПИ І 7,78 – застрояване като се спазват всички нормативни остояния, както и свързано застрояване с УПИ ІІ  7012  в кв.4651 по плана на гр.Велинград.

Параметри на застрояване са плътност 80%, Кинт=2.0, етажност до 2 етажа /10/.

Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ИК

18.06.2018 г.

Коментарите са изключени!