ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 939/26.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № III-6950 и част от алея (имот 7572) в кв.70 по плана на гр.Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, ПИ 7572-общински (част от алея), се присъединява към УПИ № III-6950 и алеята става с ширина 2,10м.

      Дворищната регулация се променя, като ПИ 7572-общ. се обединява с УПИ № III-6950 и се образува един нов УПИ, съсобствен с общината, с отреждане и площ съответно:

      УПИ № III-6950, 7572-„За ЖС,търговия и услуги” с площ 1115 кв.м.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

       27.06.2018г.  
Коментарите са изключени!