ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 938/26.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № XXXIV-3140-“За търговия” и УПИ № XXXVII-6570-“За жил. строителство и магазини”  в кв.139 по плана на гр.Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променят. Променя се дворищната регулация, като за сметка на двата горепосочени УПИ се образуваедин нов УПИ с отреждане и площ съответно:

      УПИ № XXXIV-3140,6570-“За търговия” с площ 887 кв.м.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

     27.06.2018г.
Коментарите са изключени!