Обявление

  На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 73/22.02.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация уличната регулация се променя по следния начин: образува се нова улица с ширина 8,0м. с о.т.65а-65б по съществуващата на място улица за достап до УПИ ІІІ-81. Улица с о.т.57-58 се променя, като частта, която преминава през ПИ 82 се заличава, а улицата се продалжава към ул.“Изгрев“, както е показано в графичната част. Ширината й се запазва 4,0м. Дворищната регулация се променя като южната регулационни линии на УПИ І се поставят в съответствие с имотите граници на ПИ 138 /по съществуваща на място полумасивна ограда/. По този начин след промените парцелите са със следните площи:

         УПИ І-„Училище“, кв.42 е с площ 17 345 кв.м.

         УПИ І-„Детска градина“, кв.58 е с площ 6 000 кв.м.

         УПИ V-82, кв.41 е с площ 665 кв.м.

         С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно – свободно застрояване в УПИ І-„Училище“ във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на физкултурен салон и плувен басейн и свързано едноетажно петно в северната част  на имота до уличната регулация за изграждане на санитарен възел, като са спазени всички нормативни отстояния от съседните имоти, през улиците и от съществуващите сгради.    Параметри на застрояване: плътност на застрояване-60%, Кинт.-1.2, мин. озеленяване-40%, устройствена зона-„Оо”.

       Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

29.06.2018 г.

Коментарите са изключени!