ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет

Кмета на Община Велинград

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

Спорни площадки – етапно строителство в УПИ X „ за просвета, обществена дейност и спорт“, кв. 161 по регулационен план на гр. Велинград, общ. Велинград

Предоставено в Община Велинград информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение е на разположение за обществен достъп в нова сграда на Общинска администрация – Велинград, стая №44, отдел „Инспекторат“

ГРАД ДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ОТ 14 ДНИ 09.07. 2018г. (понеделник) до 23.07.2018 г. (понеделник) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220

Коментарите са изключени!