АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :

VІІ.Продажби на общинска земя

ІІІ.По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     1.Имот пл.№ 8289 с площ от 181 кв.м., за който имот ведно с имот пл.№5289 и им.пл.№8290 е образуван УПИ№ХХІХ-5289,8289,8290 с площ 562 кв.м., находящ се в кв.427 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград,  АЧОС№569/ 11.01.2011 г.

     2.Имот пл.№504.8029 с площ от 46 кв.м., за който имот ведно с имот пл.№504.8027 е образуван УПИ№ ІІІ-8027,8029 с площ от 488 кв.м., находящ се в кв.329 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, АЧОС№1035/20.06.2018 г.

     3.Имот пл.№8967 с площ от 57 кв.м., за който имот ведно с имот пл.№1914, собственост на Стефан Ангелов Гаджев е образуван УПИ№VІ-1914,8967 в кв. 402 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, АЧОС№1037/10.07.2018 год.

Нова част: Продажба на общински имоти на основание Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 от ЗУТ с имоти:

Имот пл.№501.8193 с площ 36 кв.м., имот пл.№501.8294 с площ 264 кв.м., имот пл.№501.7932 с площ 47 кв.м. ведно с построената в него масивна едноетажна сграда със ЗП=47 кв.м., всички попадащи в УПИ№VІ, кв. 134 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, АЧОС№407/03.12.2008 год.

 

Коментарите са изключени!