ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

О Б Я В А

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет

„ВКТВ” ЕООД, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, ул. „Акад. Иван Павлов” № 1А

 

С Ъ О Б Щ А В А

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 „Издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от КИ „Самоводица 1”, КИ „Самоводица 2”, КИ „Самоводица 3”, КИ „Самоводица 4”, КИ „Дълбок аргач“” и „Учредяване на СОЗ в землището на с. Света Петка, община Вилинград, област Пазарджик”, попадащи в ПИ 000037 по КВС на с. Света Петка, община Велинград, област Пазарджик.

 

Предоставената информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение е на разположение за обществен достъп в Общинска администрация – Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, стая № 6

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ 11.07.2018г. (сряда) до 25.07.2018 г. (сряда) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД, С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 3, 4400 П.К.220

Коментарите са изключени!