Обявление

                      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 1003  от 11.07.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на влязъл в сила план за регулация и  застрояване  за УПИ II- 2145  в кв.206   по плана на гр.Велинград  , като на същия се добавя отреждане За ЖС,търговия и услуги съгласно зеления цвят в скицата-идейно предложение.

            В частта план за застрояване в новообразувания УПИ II- 2145- „ За ЖС,търговия и услуги”   се предвижда ново застроително петно – свободно застрояване , като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улица съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение.

            Параметри на застрояване- плътност – 60% , Кинт – 1,2, етажност- до три етажа /10м/.

Коментарите са изключени!