Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 996/10.07.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № XVIII-4572, кв. 656 и на част от улица-тупик с о.т. №№ 3023-3024 ( имот № 9768 с площ 49,03 кв.м.) по плана на гр.Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда, за сметка на част от улица с о.т. №№ 3023-3024 ( имот № 9768 с площ 43,03 кв.м.) и УПИ XVIII-4572, да се образува нов УПИ, а именно: XVIII-4572 с площ 305,03 кв.м.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

                                                                                                                                          11.07.2018г.

Коментарите са изключени!