РЕШЕНИЕ №265/26.07.2018г.

Относно:  Даване на разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ І-общ. в кв.76 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ  и след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

             1.Дава разрешение за изработен ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ І-общ., кв.76 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

         С проект за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя като уличната алея между кв.76 и кв.73 се изменя по съществуващата такава на място /масивни огради/, като ширината и е 3,50м.

             Дворищната регулация се променя, като вътрешната регулационна линия между УПИ І и ІІ мине по имотната граница на ПИ 1332 в кв.76 като границите на УПИ VІІ-общ. в кв.73 също се изменят до границите на същата алея .

             Новообразувания УПИ е с площ и отреждане, както следва:

             УПИ І-1332 е с площ 624 кв.м.

             Промените са отразени със зелен и кафяв цвят в идейното предложение.

             Устройствената зона, в която ще попаднат е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

            2. Упълномощава на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на гореописаните точки и процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2018г., Протокол №7, точка №36 от дневния ред, по вх.№555/16.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Али Мареков/

Коментарите са изключени!