РЕШЕНИЕ №266/26.07.2018г.

Относно:  Разглеждане и одобряване на ПУП – Проект за ЧИПР на улица с о.т.144-142-141 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

На  основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128,  ал.3 от ЗУТ  и след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1. Дава съгласие за разглеждане и одобряване  на ПУП- Проект за ЧИПР на улица с о.т.144-142-141 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

              С проекта за ЧИПР се предвижда да се промени северната улично-регулационна линия на улица с о.т.144-142-141 от плана на с.Драгиново, като новата линия се постави в съответствие с изградените на място жилищни сгради и гараж.

              Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

              Устройствената зона е жилищна с малка плътност и височина на застрояването

            2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2018г., Протокол №7, точка №37 от дневния ред, по вх.№556/16.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Али Мареков/

Коментарите са изключени!