РЕШЕНИЕ №267/26.07.2018г.

Относно:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на нов водопровод за питейна вода до ПИ 297119 по КВС на  с.Драгиново.

На  основание  чл.21, ал.(1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 134, ал.(1) , т. 1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл. 129, ал.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост / парцеларен план за трасе на нов водопровод за питейна вода от съществуващ АЦ 80 при о.т.199 по план на с. Драгиново до ПИ 297119 по КВС на с. Драгиново, общ. Велинград.

              Целта на разработката е да се определи трасе на нов водопровод за питейна вода, започващ от съществуващ АЦ 80 при о.т. 199 от плана на с. Драгиново и е част от водоснабдителната мрежа на с. Драгиново и да достига до жилищна сграда в ПИ 297119 по КВС на с. Драгиново- в непосредствена близост до регулацията на селото.

            Общата дължина на новото трасе ще бъде 40 м. То ще бъде проектирано да започне от т.1 – съществуващ АЦ 80 при т.о.199 от плана на с. Драгиново, да тръгне в южна посока по същата улица, като в най-южната и точка ще я пресече и от там в сервитута на съществуващ полски път да достигне до ПИ 297119, където ще се изгради водомерна шахта. Трасето е проектирано на около 1,00 м. от границите на имотите в пътя. Сервитутът на трасето е по 0,62 м. от двете страни на оста съгласно чл.112 от ЗВ /за водопровод ф40/.

            В графичния материал с червен, син и черен цвят са отразени елементите от кадастъра и регулацията, а за прегледност със зелена линия е отразено трасето на новия подземен водопровод.

              2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2018г., Протокол №7, точка №38 от дневния ред, по вх.№557/16.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Али Мареков/

Коментарите са изключени!