РЕШЕНИЕ №268/26.07.2018г.

Относно:  Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” №16” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.”.

На  основание  чл. 21, ал.1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19а от Закона за общинския дълг и след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.  Община Велинград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: № BG16RFOP001-1.037-0002-C01 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, ул. “Хан Аспарух” № 16”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 1, схема BG16RFOP001-1.037 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград, при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга –  до 270 000 лева (двеста и седемдесет хиляди лева);
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

-        Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-          Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН BG16RFOP001-1.037-0002-C01, № РД-02-37-1/03.01.2017 г.  и/или от собствени бюджетни средства.

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

-          Учредяване на залог върху вземанията на Община Велинград по Договор за безвъзмездна помощ с № от ИСУН BG16RFOP001-1.037-0002-C01, № РД-02-37-1/03.01.2017 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-          Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Велинград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Велинград по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

  1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велинград да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
  2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.07.2018г., Протокол №7, точка №39 от дневния ред, по вх.№563/16.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                                        /Али Мареков/

Коментарите са изключени!