Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 1256/15.09.2017 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработване  на проект на проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ II-127 , IV-129,III-127, XVI-143 ,XV-142 , XVII-142 и УПИ I.-” Озеленяване” в кв.10, по плана на с. Всемирци, Община Велинград, утвърден със Заповед № 395/09.07.1987 г. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ II-127 , III-127 и част от    УПИ I.-” Озеленяване” се образува нов УПИ II-127 ,209,210,214 по имотни граници на ПИ 127,210 и 214 в кв.10 по плана на с. Всемирци.  УПИ XVII-142 се заличава и се образува нов УПИ XVI-143,234 по имотни граници на ПИ 143 и ПИ 234.  Западните граници на УПИ № IV-129 и XV-142- се поставят  в съответствие с имотните граници на имоти пл. № 129 и пл. № 142. След така направените промени се образуват: УПИ I.-” Озеленяване”  – 3403 кв.м. УПИ II-127 ,209,210,214 – 1605 кв.м. УПИ XVI-143,234 –1112 кв. м. Промените в регулационните линии е отразена с кафяв и зелен цвят в идейното предложение. Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2
Коментарите са изключени!