Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 998/10.07.2018 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект за частично изменение на плана за регулация и застроявяне на поземлен имот с пл. №40  в кв.11 по плана на с. Долна Дъбева , Община Велинград.                                                                                    

С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като за сметка на част от УПИ XIII-40 и XII-51 се образува нова улица тупик с о.т.№№50а-50б-50в-50г и средна ширина 5,00м.

Дворищната регулация се изменя, като вътрешната северна регулационни линии на УПИ XIII-40 мине по имотната граница на ПИ 40, във връзка с пар.8 от ЗУТ. Новообразувания парцел е с площ и отреждане съответно:

УПИ XIII-40 с площ 349 кв.м.

Устройствената зона в която ще попаднат е „За жилищно строителство”.

            Промяната в регулационните линии е отразена със зелен и кафяв цвят в идейното предложение.

В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда едно ново застроително петно в УПИ XIII-40 до три етажа, свободно и свързано застрояване, като се спазят отстоянията от другите имоти и улица,с плътност на застрояване 60% , Кинт =1.2, етажност на застрояване 3(10), минимална озеленителна площ 40 %

 

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

Коментарите са изключени!