Обявление

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1115/26.07.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-8820-„За производство и услуги”, УПИ II-8819-„За производство и услуги”, УПИ XVI-8821-„Производствена дейност и услуги” и УПИ XVII-8818-„Производствена дейност и услуги, бетонов и варов възел, производство на бетонови изделия, търговия с цветни и черни метали” в кв.1013 по плана на град Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя.

      Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ I-8820-„За производство и услуги”, УПИ II-8819-„За производство и услуги”, УПИ XVI-8821-„Производствена дейност и услуги” и УПИ XVII-8818-„Производствена дейност и услуги, бетонов и варов възел, производство на бетонови изделия, търговия с цветни и черни метали” в кв.1013 се образуват един нов УПИ:

      УПИ I-3418-„Производствена дейност и услуги, бетонов и варов възел, производство на бетонови изделия, търговия с цветни и черни метали” с площ 11671 кв.м.

      С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до два етажа в УПИ I-3418-„Производствена дейност и услуги, бетонов и варов възел, производство на бетонови изделия, търговия с цветни и черни метали”, свободно застрояване, при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване – до 80%, Кинт. – до 2,0; минимално озеленяване – 20%, съгласно приложената идейна скица.

         Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!