Обявление

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1102/25.07.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XIII-4538  и УПИ V-„За хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, спа-център и басейн” в кв.656 по плана на град Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя.

      Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ XIII-4538  и УПИ V-„За хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, спа-център и басейн” в кв.656 се образуват един нов УПИ:

      УПИ V-„За хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, спа-център и басейн” с площ 4991 кв.м.

      С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до четири етажа в УПИ V-„За хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, спа-център и басейн”, свободно застрояване, при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване – до 70%, Кинт. – до 1,5; минимално озеленяване – 30%, съгласно приложената идейна скица.

         Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!