ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1131/02.08.2018 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на три броя урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Драгиново, общ.Велинград, а именно:

  -Поземлен имот пл.№1323 с площ от 400 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ІХ-1323 в кв.6 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград с начална тръжна цена в размер на 4 200 лв./четири хиляди и двеста лева/ без ДДС.

  -Поземлен имот пл.№1322 с площ от 400 кв.м., за който имот е образуван УПИ№Х-1322 в кв.6 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград с начална тръжна цена в размер на 4 200 лв./четири хиляди и двеста лева/ без ДДС.

  -Поземлен имот пл.№1321 с площ от 440 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХІ-1321 в кв.6 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград с начална тръжна цена в размер на 4620 лв./четири хиляди шестстотин и двадесет лева/ без ДДС.

Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

Депозитът за участие в търга е в размер на 25 % от началната тръжна цена, който се внася до 15.00 часа на  11.09.2018 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв., като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 03.09.2018 год.  до 11.09.2018 год.

Оглед и информация за обектите може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа, от 03.09.2018 год.  до 11.09.2018 год. в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

Дата и време за провеждане на търга:12.09.2018 год. от 10.00 ч., малка заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на  19.09.2018 г., като срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити е до 15:30 часа на 18.09.2018 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 18.09.2018 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!