ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г.

     Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2017г.  Обсъждането ще се проведе на 13.09.2018 г. /четвъртък/ от  16:00 ч. в малка заседателна зала на ОП „СИП И ТИЦ”, с административен адрес: гр.Велинград, пл.”Свобода” при следния дневен ред:

     1. Представяне на отчета за изпълнението на бюджета за 2017г.

      2. Питания и становища от присъстващите в залата

     Обсъждането е в изпълнение на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както и на Наредбата за провеждане на обществени/публични обсъждания на Община Велинград.

Ваши становища бихте могли да дадете, както следва:

А/ По електронен път на адрес: obsvelingrad@abv.bg

Б/ Чрез Деловодство на ОбС-Велинград

             Адресът на официалната електронна страница на община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текста на отчета, на хартиен носител,  са както следва:

             1. страница: www.velingrad.bg, линк “Обяви”, “обществени обсъждания”; както и на Общински съвет/ линк Новини / Обяви

            2. материали на хартиен носител:   кабинет №5, ет.1, Деловодство на ОбС-Велинград

          С обявлението се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии.

   Председател на ОбС-Велинград: /п/

                                                                                                          /инж.Али Мареков/

Доклад за приемане на бюджета

Коментарите са изключени!