Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 1300/31.08.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :

         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІІІ 410,1098 в кв.34 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.

        С проект за частично изменение на плана за застрояване се предвижда промяна в одобреното със заповед на Кмета на община Велинград №1374/13.10.2017 г. застроително петно за   ново застроително петно – калканно свързано застрояване – до три етажа, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните уреголирани имоти. Устройствената зона е „жилищна, с малка плътност и височина на застрояването“. Предведен е и допълнителен отстъп от 2м., както е показано в графичната част, със следните параметри: плътност на застрояване- 60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона – Жм, поради по – голямата от 14 м. дълбочина на застрояване.

          Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

04.09.2018 г.

Коментарите са изключени!