РЕШЕНИЕ №269/27.09.2018г.

Относно:  Допълнение на Решение №164/31.05.2018г. относно изменение в състава на ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

На  основание  чл. 21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Допълва т.2 на Решение №164/31.05.2018г.: „Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество приема документацията и архива на Комисията от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и изпълнява функциите съгласно ЗПКОНПИ”, както следва:

-          Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество приема документацията и архива на Комисията от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и изпълнява функциите съгласно ЗПКОНПИ. Комисията запазва същия състав, с изключение на Искрен Каменов Тюфекчиев, като на негово място избира – Муса Салих Онбашиев.

Възлага изпълнението на Председател ОбС.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №2 от дневния ред, по вх.№633/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!