ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет Кмета на Община Велинград

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

    “Подмяна на водопровод, Ремонт и рехабилитация на улици в с.Долна Дъбева – Ул.„Пролет” – Първи етап 153м; Ул.”Свързваща улица” от Ул.”Иглика” до Ул.”Владимир Кацаров” ; Ул.”Владимир Кацаров”, Реконструкция водопровод по Ул.”Свързваща улица” от о.т.11 до о.т.12, Община Велинград, Област Пазарджик“

Предоставено в Община Велинград информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение е на разположение за обществен достъп в нова сграда на Общинска администрация – Велинград, стая №44, отдел „Инспекторат“

    ГРАД ДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ОТ 14 ДНИ 08.10.2018г. (понеделник) до 22.10.2018 г. (понеделник) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220

Коментарите са изключени!