РЕШЕНИЕ №270/27.09.2018г.

Относно:  Изменение на Решение №21/17.12.2015г. относно избор на комисия по Етичен кодекс.

На  основание  чл. 21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Изменя Решение №21/17.12.2015г., относно Избор на комисия по Етичен кодекс, като на мястото на Умер Мустафа Кергин, избира – Манчо Неофитов Алендаров.

Възлага изпълнението на решението на Председател ОбС.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №3 от дневния ред, по вх.№632/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!