РЕШЕНИЕ №271/27.09.2018г.

Относно:  Преструктуриране на Общинска администрация.

На  основание  чл. 21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 и чл.12, ал.1 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията и след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

16

0

5

21

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Намалява общата численост с четири щатни бройки и преструктурира Общинска администрация, както следва:

1.1. Обща администрация

Намалява числеността на отдел „Гражданско състояние” с един щатен брой. От численост 14,5 същата става 13,5. Отразява промяната в числеността на отдела в дирекция „АДУС” и обща администрация, както следва:

а) числеността на дирекция „Административни дейности и управление на собствеността” от  50,5 щ.бр. и един сезонен става 49,5 щ.бр. и един сезонен;

б) числеността на обща администрация от 52,5 щ.бр. и един сезонен става 51,5 щ.бр. и един сезонен;

1.2. Специализирана администрация

1.2.1. Съкращава един щатен брой директор на дирекция „Инвестиции, архитектура и градоустройство”.

1.2.2. Отдел „Териториално и селищно устройство” и отдел „Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” стават самостоятелни структурни звена на основание чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА при запазване числеността на двете структурни звена.

1.2.3. Обединява отдел „Туризъм и реклама” и дирекция „Управление на проекти и протокол” в една структура, а именно отдел „Туризъм, реклама, управление на проекти и протокол” с численост 10 щатни бройки.

Старата численост 11 щатни бройки (на двете структурни звена), става 10 щатни бройки (на новото структурно звено).

1.2.4. Намалява числеността на дирекция „Хуманитарни и социални дейности” с един щатен брой, а именно от 7,5 щ.бр. на 6,5 щ.бр.. Структурното звено се преобразува от дирекция „Хуманитарни и социални дейности” в отдел „Хуманитарни и социални дейности”.

1.2.5. Отразява описаните по-горе промени в общата численост на специализирана администрация.

Приложение: Органиграма

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №4 от дневния ред, по вх.№626/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!