РЕШЕНИЕ №272/27.09.2018г.

Относно:  Провеждане на обществено обсъждане на тема –визия на парк „Клептуза“.

На  основание  чл.21, ал.1, т.11 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, като взех предвид разпоредбите на чл.3, ал.2 от НПО/ПО на Община Велинград, чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Да се проведе обществено обсъждане на тема: Визия на парк „Клептуза” – гр. Велинград, находящ се в УПИ VI „за парк”, кв. 393 по плана на град Велинград.
  2. Възлага на Кмета на Община Велинград да определи мястото, часът и дата за провеждане на общественото обсъждане.
  3. От необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда, следва да се приложи чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение на решението на Общински съвет-Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №5 от дневния ред, по вх.№629/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!