РЕШЕНИЕ №293/27.09.2018г.

Относно: Дава съгласие по изработване на ПУП – ЧИПРЗ на ПИ 923 и улица в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие по изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 923 /ПОПАДАЩ В УПИ ХVІІІ/ и улица в кв.65  по плана на с.Драгиново,Община Велинград.

             С проекта за ЧИПР, уличната регулация се променя по следния начин: улицата между ПИ 923, ПИ 1333 и УПИ ІІІ се променя по съществуващата на място ограда на УПИ ІІІ, а широчината й става 8м., както е в западната й част; улицата между ПИ 923 и УПИ ХІХ се променя /разширява/, така че да се осигури реална широчина 8м. на улицата във връзка с изградените на място масивни огради; също така се проектират скосявания на уличната регулация при източните ъгли на ПИ 923 и ПИ 1333, така че да се осигури по-лесно завиване.

               Дворищната регулация се изменя, като за сметка на ПИ 923, ПИ 1333 и новопроектираната улична регулация се образуват два нови парцела с площ и отреждане, както следва:

               Нов УПИ ХLVІ-923-ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ с площ 550 кв.м.

               Нов УПИ ХLVІІ-923,1333-ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ с площ 550 кв.м.

               В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда нови застроителни петна до два етажа, свободно застрояване в новообразуваните парцели, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти и през улиците.

               Устройствената зона в която ще попаднат е „Предимно производствена“.

               Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

             2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №27 от дневния ред, по вх.№619/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!