РЕШЕНИЕ №294/27.09.2018г.

О

тносно: Дава  съгласие по изработване на ПУП ІПроект за ЧИПРЗ на ПИ 927 и 940 в кв.49 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

               1.Дава съгласие по изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване ПИ 927 и 940 /попадащи в УПИ І-„ЗА ЗДРАВЕН ДОМ“/ в кв.49 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

               С проекта за ЧИПР уличната регулация се променя по следния начин: южната уличнорегулационна линия на улица с о.т. 195-196 се променя по границата на ПИ 940 и продължението й до границата на ПИ 927 и 928, така че да се осигури реална ширина  7м. на улицата във връзка с изградена на място масивна бетонова ограда от север.

               Дворищната регулация се изменя, като за сметка на ПИ 940 и 927 се образува един нов парцел с площ и отреждане, както следва:

               Нов УПИ VІІ 927,940-ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ с площ 47 кв.м.

               В проекта за частично изменение на план за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа, свободно и свързано с ПИ 928 застрояване в новообразуваният парцел, като се спазват всички нормативни отстояния през улиците. Плътност 60% ; Кинт 1,2; озеленяване 40%.

 Промените са отразени с кафяв  цвят в идейното предложение.

              2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №28 от дневния ред, по вх.№620/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!