РЕШЕНИЕ №295/27.09.2018г.

Относно: ПУП –  план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ  № XIX-2570,6317-„За жилищна сграда за отдих, търговия, общ. обслужване, рекреация и басейн”, кв. № 358 по плана на гр. Велинград от общ. водопровод  от сондаж № 4 „Власа”.

На  основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл. 131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

        Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай – /общ. водопровод от сондаж № 4 “Власа” в у.п.и. № VII-7103-”За парк и баня”, кв. № 1981, бул. „Съединение” и ул.”Цар Иван Асен II/, относно право на преминаване и проект за подробен устройствен план – план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ  № XIX-2570,6317-„За жилищна сграда за отдих, търговия, общ. обслужване, рекреация и басейн”, кв. № 358 по плана на гр. Велинград.

            Предложеният Подробен устройствен план – Схема на трасе, предвижда трасето на новия подземен водопровод за минерална вода да започне от т. „А” – общ. водопровод от сондаж № 4 “Власа” в у.п.и. № VII-7103-”За парк и баня”, кв. № 1981, преминавайки през улици с ос. т. № 2109-2101 /бул. „Съединение“ и ул. „Цар Иван Асен II“/, до т. „Б” в у.п.и. № XIX-2570,6317-„За жилищна сграда за отдих, търговия, общ. обслужване, рекреация и басейн”, кв. № 358, по плана на гр. Велинград, съгласно Разрешително за водовземане № 33 / 28.06.2018 г.

            Дължина на ново трасе водопровод – 89 м.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №29 от дневния ред, по вх.№622/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!