РЕШЕНИЕ №296/27.09.2018г.

Относно: Одобряване на ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел до МВЕЦ „Долене”.

На  основание  чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА,  чл 64 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

          1.Одобрява  ПУП-ПП за трасе на подземна КЛ.20 kv и оптичен кабел от килия 6 от ЗРУ 20 kv  на подстанция „Велинград” в ПИ 004047 по КВС на гр. Велинград до РК в ПИ 222003 по КВС на с. Драгиново и от РК до МВЕЦ „Долене” в ПИ 133020 по КВС на с. Драгиново. Част от трасето преминава през горски територия на дейност на ДГС”Алабак”,община Велинград,област Пазарджик. Инвеститорът –„Долене „ООД е собственик на ПИ 222003 в м.”Сипа”, където ще се изгради разпределителна касета и на ПИ 133020 в местност „Луковица”по КВС на с.Драгиново,общ.Велинград,където ще се изгради МВЕЦ „Долене”.

            За нуждите на МВЕЦ „Долене”е необходимо да се изгради нова подземна кабелна линия 20kv  за присъединяване към съществуващата електроразпределителна мрежа,като точката на присъединяване е определена съгласно договор №ДГ-ПР-20-121/16.12.2015 год. между инвеститора и „ЕСО”ЕАД и се намира в ПИ 004047 по КВС на гр.Велинград-подстанция „Велинград” килия 6 от ЗРУ 20kv .Освен това за осъществяване на комуникация,контрол и видео наблюдение успоредно с КЛ 20kv ще бъде положен оптичен кабел.Сервитутът на КЛ 20kv  извън населените места е 4м.-по 2м. от двете страни на оста,а на оптичния кабел е 1м.-0,50м. от двете страни на оста. Общата дължина на трасето е10548 м., като от тях1106 м. попадат в КВС на гр.Велинград /ССФ/ , 2011м. попадат в регулацията на гр.Велинград ,1038 м. попадат в регулацията на с.Драгиново,4000 м.  попадат в ССФ по КВС на с.Драгиново ,а2393 м. попадат в ГФ от КВС на село Драгиново. Трасето на кабела засяга както земи в регулацията на гр.Велинград и село Драгиново , така и земи от горския и от селскостопанския фонд на землищата на гр. Велинград и село Драгиново. Засегнатите от трасето имоти са описани в приложение регистър на засегнатите имоти. Трасето е проектирано да започва от подстанция „Велинград в ПИ 004047 по КВС на гр. Велинград. След като излезе от имота, пресича полски път и продължава в посока към ул. Георги Кирков. От там трасето продължава в източния и североизточния тротоар на ул. Георги Кирков до пресечката с ул. Христо Смирненски. От там продължава по източния тротоар на ул. Христо Смирненски, докато излезе от гр. Велинград в посока за с. Драгиново. На изхода на гр. Велинград трасето пресича пътя и продължава в ляво в сервитута на пътя от Велинград до началото на село Драгиново. След като влезе в селото продължава по западния тротоар на ул. Мариница до пресечката с ул. Кирил и Методий. Там трасето продължава по западния тротоар на ул. Кирил и Методий до пресечката с ул. „Терегово”. След това минава по южния и западния тротоар на същата улица докато стигне до края на селото. От там трасето продължава по съществуващи посадки и горски пътища до ПИ 222003 по КВС на с. Драгиново, където ще се изгради РК. Трасето пресича река Чепинска въздушно (показано с червен цвят в лист 5) и продължава в подземен тунел, който не е предмет на настоящата процедура. След излизането от тунела трасето продължава в източна посока, докато достигне до ПИ 133020 по КВС на с. Драгиново, където ще бъде изграден МВЕЦ „Долене”. В сервитута на пътищата трасето е проектирано на около 2м. от границите на имотите, а в регулацията в тротоарите на улиците на около 1м. от границите.

2. Настоящето решение да се обнародва в „Държавен вестник”  по реда на чл. 129 ал. 1 от ЗУТ.

Същото подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ал. 4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет-гр. Велинград до Административен съд-гр. Пазарджик.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №30 от дневния ред, по вх.№623/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                                        /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!