РЕШЕНИЕ №297/27.09.2018г.

Относно: ПУП-Схема трасе на нова канализация в с.Рохлева.

     На  основание  чл.21 , ал. (1) т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост в конкретният случай улици и общински имоти, относно разрешение за изработването на ПУП – – Схема трасе за нова канализация в село Рохлева, общ. Велинград. Трасето ще бъде осъществено подземно. Проектът се състои от общо три клона, а общата дължина на новите трасета е 343 м. Частта извън регулация е по друг проект.

 Трасето на първият клон е проектирано да започне от улица в с. Рохлева между о.т.6 и о.т.7 и да минава през УПИ VI-общ. и УПИ VII-9, до края на регулацията на селото.

Трасето на вторият клон е проектирано да започне от о.т.30 в с. Рохлева, да минава по улица с о.т.30-48-49, през УПИ III-63, УПИ IV-54, УПИ V-Магазин и клуб, всичките в кв.8, през улица с о.т.52-53 и през УПИ VIII-общ. в кв.10 по плана на с. Рохлева.

Трасето на третият клон е проектирано да започва от улица с о.т.44-45, да минава през УПИ VI-70,71 в кв.9, през улица с о.т.46а-50, през УПИ VII-67, УПИ VI-64 в кв.8, улица с о.т.51-52 и улична алея в кв.10 до края на регулацията на селото.

В графичния материал с червен, син и черен цвят са отразени елементите от кадастъра и регулацията, а за прегледност с кафяв цвят е отразено трасето на новата канализация.

Трасето извън регулация е проектирано частично през имотите поради невъзможно друго техническо решение за отводняване. Проектът  се състои от общо два клона, а общата дължина на новите трасета е 146 м. Частта в регулация е по друг проект.

 Трасето на първият клон е показано в графична част 1 и преминава през имоти от КВС с № 002049, 002055.

Трасето на вторият клон е показано в графична част 2 и преминава през имоти от КВС с № №002010, 002011, 002084, 002018, 002017, 002019.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №31 от дневния ред, по вх.№635/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!