РЕШЕНИЕ №298/27.09.2018г.

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград.

На  основание чл.6, ал.3 от Закон за местните данъчи и такси, чл.99, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за движението по пътищата, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, при съобразяване с изискванията на чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.18а, чл.20, ал.2, чл.26 и чл.28, ал.1 от ЗНА и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

3

4

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Чл.1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград.

            §1. Изменя чл.44, ал.10 като заличава израза „само в работни дни от 8.00 до 20.00 ч. и в събота от 8.00 до 16.00 ч.”, като чл.44, ал.10 следва да се чете: „Режимът на паркиране по ал.1 е валиден от понеделник до събота от 08.00 до 20.00ч., като в събота режимът на паркиране е от 08.00 до 20.00ч. – през летен сезон  /от 01 май до 30 септември/ и от 08.00 до 18.00ч. през зимния сезон  /01 октомври – 30 април/.”

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №32 от дневния ред, по вх.№636/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков

Коментарите са изключени!