РЕШЕНИЕ №299/27.09.2018г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план на проектно трасе на оптичен кабел от с.Рохлева до с.Кръстава,Община Велинград.

На  основание чл.21,  ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА, чл.124а , ал 1, чл.124б, ал.1  от ЗУТ,чл.64 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Разрешава изработване на ПУП– парцеларен план на проектно трасе на оптичен кабел от  с. Рохлева до с. Кръстава, общ.Велинград, обл. Пазарджик

Проектното трасе на оптичния кабел е проектирано да тръгва от урбанизираната територия на с. Рохлева, движи се по общински пътища, преминавайки през с. Бутрева, с. Горна Дъбева, с. Враненци, с. Биркова, с. Чолакова и стига до урбанизираната територия на с. Кръстава. Недвижимите имоти, през които преминава трасето са дадени в табличен вид. Дължината на трасето е 13 778 м.

           Описаното по-горе трасе се движи само в пътища, без да засяга частни имоти, като е съобразено със съществуващия наклон на терена и ситуационните подробности.

Трасето е обозначено с червен цвят, като в парцеларния план са показани номерата на точките от чупките по оста му. Предвиден е сервитут от по 0.55 м. от двете страни на трасето.  Приложени са координатни регистри на точките от оста на трасето на оптичния кабел.

              Изработен е парцеларен план в мащаб 1:2000. В проекта са отразени :

-                  границите и кадастралните номера на поземлените имоти ;

-                  трасето на оптичния кабел ;

-                  сервитутните линии, с означени разстояния до оста на оптичния кабел;

-                  номера на върховете (чупки) от оста на оптичния кабел;

            Трасето не засяга обработваеми земи или земи в горски фонд,а също и частни имоти.

               ІІ.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

               ІІІ.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

               ІV.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

               V.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №34 от дневния ред, по вх.№645/25.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!