Конкурс се обявява за длъжността:” служител по сигурността на информацията”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35

тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №  1500/09.10.2018г. на Кмета на Община Велинград

Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурс се обявява за длъжността: служител по сигурността на информацията

общинска администрация гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността :

 • степен на образование- бакалавър
 • Необходима специалност – от  професионално направление:

- Администрация и управление

-Икономика

- Общо инженерство

- Право

 • Професионален опит-служебен или трудов стаж минимум 3 години – управленски опит
 • Компютърна грамотност ( MS Windows, Internet  Ciela, Apis,Ajur и др.)

3.Начинът за провеждане на конкурса е:

чрез -  тест

            -   интервю

4.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • Заявление за участие в конкурса – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград
  • Декларация – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград.
  • Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен.
  • Копия от документи за допълнителна квалификация/ако има такава/
  • Копия от документи за професионален опит и стаж.
  • Копие от документи за самоличност.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат представени в срок  до 19.10.2018г. включително, до 16.00 часа лично от кандидата или от упълномощено от него представител, в деловодството на общинска администрация Велинград, с адрес: 4600 гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, област Пазарджик

6.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на:

 • таблото на входа в сградата на Общинска Администрация гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух”№35
 • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

7.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до :

 • Административния регистър съгласно чл.61., ал.1 от Закона за администрацията
 • Специализиран сайт за търсене на работа: zaplata.bg
 • На таблото на входа в сградата на Общинска Администрация гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух” № 35.
 • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

8. Кратко описание на длъжността:

Подпомага дейността на Кмет на община относно ръководството-организирането и контрола по защита на класифицираната информация-съгласно закона за защита на класифицираната информация и организацията по основните задачи по ОМП

Д-р Костадин Коев: /П/

Кмет на Община Велинград

1. Обявление

2. Заявление

3.Декларация по чл.17

Коментарите са изключени!