РЕШЕНИЕ №273/27.09.2018г.

Относно:  Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2017г.

На  основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 и ал.5 от ЗПФ и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема отчет за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2017г.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №6 от дневния ред, по вх.№591/21.08.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!