РЕШЕНИЕ №274/27.09.2018г.

Относно:  Промяна бюджета на Община Велинград за 2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,  чл.124, ал.2 от ЗПФ, относно промяна бюджета на община Велинград за 2018г., във връзка с изпълнение на част от собствените приходи в частта на  данъчни и неданъчни приходи и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Приема промяна  бюджета на общината за 2018г.

2.Увеличава приходната част на общинския бюджет в частта собствени приходи със сумата

120 000лв., както следва:

Увеличение

Приходна част :                                                                                         -              120 000

§13- 00 Имуществени и други данъци                                                  -                60 000

§13 -01- Данък върху недвижими имоти                                                 -                60 000

§27-00-Общински такси                                                                           -               60 000 § 27-11 -   за административни услуги                                                    -               20 000

§27-29  -   други общински такси                                                             -               40 000

3. Увеличава разходната част на общинския бюджет със сумата 120 000лв. в дейности по

 параграфи , както следва:

Разходна част:                                                                                           -              120 000

Местни дейности                                                  

Увеличение :

Функция „ Почивно дело , култура и религиозни дейности „

Група „ Култура „

Дейност :” Други дейности по културата” 

§10-20-разходи за външни услуги                                                            -             120 000

Всичко :                                                                                                       -             120 000

4. Приема намаление в дейност по параграфи с цел обезпечаване на кредитите в разходната

 част на общинския бюджет със сумата 30 000лв. , както следва:

Намаление:

Местни дейности

Функция „ Жилищно строителство , благоустройство, комунално стопанство

и опазване на околната среда „

Група „ Жилищно строителство благоустройство и комунална стопанство”

Дейност :” Изграждане , ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§10-16-вода, горива и ел. енергия                                                                        -               30 000

Всичко :                                                                                                       -               30 000

5. Приема увеличение в дейност по параграфи с цел обезпечаване на кредитите в разходната

част на общинския бюджет със сумата 30 000лв.

Увеличение :

Функция „ Почивно дело , култура и религиозни дейности „

Група „ Култура „

Дейност :” Други дейности по културата”

§10-20-разходи за външни услуги                                                            -             30 000

Всичко :                                                                                                       -             30 000

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №7 от дневния ред, по вх.№624/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!